Uw privacy is belangrijk voor ons

Privacybeleid

Preambule

Het softwareproduct PUMP (hierna te noemen "PUMP") wordt ter beschikking gesteld door 800 Volt Technologies GmbH, Heinz-Sielmann-Ring 37, 14476 Potsdam, Duitsland (hierna te noemen "wij" of "ons") als verantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Binnen ons product stellen wij u in staat om laadritten te plannen en verstrekte voertuiggegevens te verwerken.

Wanneer u het product gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens over u. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Aangezien de bescherming van uw privacy bij het gebruik van het Platform belangrijk is voor ons, willen wij u graag informeren met de volgende informatie over welke persoonlijke gegevens wij verwerken bij het gebruik van het Platform en hoe wij omgaan met deze gegevens. Daarnaast informeren wij u over de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, ook over onze gerechtvaardigde belangen.

U kunt dit privacybeleid te allen tijde raadplegen op www.pumpapp.co/nl/privacy/.  

1. informatie over de verwerking van uw gegevens

1.1 Een gebruikersaccount aanmaken (registratie) en inloggen

Wij bieden geen registratie aan, dus onze gebruikers zijn anoniem voor ons.

1.2 Voertuig data toegang & opslag

  • Als u uw voertuig aansluit, slaan wij uw voertuiggegevens of het gegenereerde API-token versleuteld op in onze cloud in Duitsland.
  • Als u uw wachtwoord opnieuw instelt of uw voertuig verwijdert in PUMP, wordt de toegang tot uw voertuig in de toekomst geblokkeerd.
  • Bij toegang tot uw voertuig hebben wij alleen toegang tot de laadstatus en status van het voertuig.
  • In peticular, volgen wij uw voertuigpositie op geen enkel ogenblik.
  • Onder geen enkele omstandigheid sturen wij andere commando's naar uw voertuig.

1.3 Verwerking van voertuiggegevens

Wij gebruiken toegangsgegevens van het voertuig om het voertuig met het platform te verbinden en zo specifieke voertuiggegevens te verzamelen en te verwerken.

Met de door de gebruiker verstrekte toegangsgegevens tot het voertuig, logt de dienst in op de interface die door de respectieve voertuigfabrikant wordt aangeboden. Via de interface worden de gegevens van het respectieve voertuig verzameld (hierna "Voertuiggegevens" genoemd) en op het Platform verwerkt voor weergaven en berekeningen die door de Gebruiker worden geactiveerd.

Als u besluit om de Voertuig Verbinding uit de App te verwijderen, zullen alle gegevens die aan die Voertuig Verbinding zijn gekoppeld en de Voertuig Gegevens zelf onmiddellijk worden verwijderd.

Voertuiggegevens is de informatie die via de interfaces beschikbaar wordt gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot.

  • Voertuig model gegevens
  • Voertuig status
  • Energieverbruik
  • Batterij informatie

De verwerking vindt uitsluitend plaats met het oog op het verlenen van de dienst. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u als betrokkene en ons op grond van artikel 6, lid 1, onder b), GDPR voor het gebruik van het Platform.

1.4 Nieuwsbrief

Op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. a DS-GVO), informeren wij u graag over het laatste nieuws over ons product in onze nieuwsbrief.

Om een nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres opgeven en kunt u vrijwillig aanvullende informatie invoeren en verzenden. Nadat u uw e-mailadres hebt opgegeven, ontvangt u van ons een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres, waarin u op een bevestigingslink moet klikken om het door u opgegeven e-mailadres te verifiëren.

Uw gegevens worden door ons alleen opgeslagen met het oog op de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast slaan wij uw IP-adres en de datum van uw registratie op, om in geval van twijfel uw nieuwsbriefregistratie te kunnen bewijzen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van de nieuwsbrief.

2 Doorgeven en verzenden van gegevens

Behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden genoemd, worden uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming alleen doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan of vereist.

2.1 Indien het nodig is om een illegaal of onrechtmatig gebruik van het platform op te helderen of voor gerechtelijke vervolging, zullen persoonsgegevens worden vrijgegeven aan wetshandhavingsinstanties of andere autoriteiten en, indien van toepassing, aan benadeelde derden of juridische adviseurs. Dit gebeurt echter alleen als er aanwijzingen zijn van onwettig of onrechtmatig gedrag. Een overdracht kan ook plaatsvinden indien dit de handhaving van de gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke vorderingen dient. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn de wetshandhavingsinstanties, de autoriteiten die beboetbare administratieve inbreuken vervolgen en de belastingautoriteiten.

De openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen op grond van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in combinatie met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. (2) wij er een legitiem belang bij hebben om de gegevens aan voornoemde derden bekend te maken indien er aanwijzingen zijn van onbehoorlijk gedrag of om onze gebruiksvoorwaarden, andere voorwaarden of rechtsvorderingen af te dwingen en uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 6 (1) f) GDPR niet terzijde schuiven.

2.2 In de loop van de verdere ontwikkeling van onze activiteiten kan de structuur van onze onderneming veranderen door een wijziging van de rechtsvorm, de oprichting, aankoop of verkoop van dochterondernemingen, onderdelen van ondernemingen of onderdelen. Bij dergelijke transacties kunnen klantgegevens worden overgedragen samen met het deel van het bedrijf dat wordt overgedragen. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in de mate zoals hierboven beschreven, zullen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Een overdracht van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze bedrijfsvorm aan te passen aan de economische en juridische omstandigheden en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.  

3. Gebruikte functies

3.1 Website analyse via Cloudflare

Wij gebruiken Cloudflare Analyitcs op onze website, geleverd door Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA.

Het is een privacy-vriendelijk analyse-instrument dat u niet volgt over het hele web. Cloudflare Analytics verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie en maakt geen gebruik van technologieën zoals cookies, localStorage, of fingerprinting.

Voor meer informatie over Cloudflare's gegevensgebruik, zie Cloudflare's privacybeleid (https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/).

3.2 Verzending van de nieuwsbrief via Mailjet

De nieuwsbrief wordt verstuurd via "Mailjet", een platform voor het versturen van nieuwsbrieven van Mailjet, een vennootschap op aandelen naar Frans recht ("Société par actions simplifiée"), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 524 536 992, met maatschappelijke zetel op het adres 13-13bis, rue de l'Aubrac - 75012 Parijs.

Mailjet gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Daarnaast kan Mailjet deze informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Mailjet gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

U kunt het privacybeleid van Mailjet hier vinden: https://www.mailjet.com/security-privacy/.

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van de server van Mailjet wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van dit opvragen wordt technische informatie verzameld, zoals browser- en systeeminformatie, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van het opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald op basis van het IP-adres) of de toegangstijden.

Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan om technische redenen worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van Mailjet om individuele gebruikers te controleren. De evaluatie dient ons veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud dienovereenkomstig aan te passen of andere inhoud toe te zenden volgens de interesses van onze gebruikers.

4 Duur van de gegevensopslag

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij overeenkomstig de bovenstaande alinea's zijn verzameld of gebruikt. In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van het gebruik of de contractuele relatie via het platform plus een periode van 6 maanden, waarin wij na verwijdering back-ups bewaren, voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of voor het veiligstellen, doen gelden of afdwingen van rechtsvorderingen.

Speciale verklaringen in deze gegevensbeschermingsverklaring of wettelijke vereisten voor het opslaan en verwijderen van persoonsgegevens, in het bijzonder gegevens die wij om fiscale redenen moeten bewaren, blijven onaangetast.  

5. Uw rechten als betrokkene

5.1 Recht op informatie

U hebt het recht om te allen tijde informatie bij ons op te vragen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en die op u betrekking hebben in het kader van Art. 15 GDPR. Daartoe kunt u een verzoek per post of per e-mail naar het onderstaande adres sturen.

5.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onverwijld rectificeren indien deze onjuist zijn. Daartoe kunt u contact met ons opnemen op de onderstaande adressen.

5.3 Recht op wissen

U hebt het recht om, onder de in artikel 17 GDPR beschreven voorwaarden, te verzoeken dat wij de u betreffende persoonsgegevens wissen. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op wissing indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, alsmede in geval van onrechtmatige verwerking, bezwaar of een verplichting tot wissing op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Voor de duur van de bewaring van gegevens, zie ook punt 5 van dit Privacybeleid. Om uw recht op wissing uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de onderstaande adressen.

5.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking te verkrijgen op grond van Art. 18 GDPR. Dit recht bestaat met name indien de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en ons wordt betwist, gedurende de periode die nodig is om de juistheid te verifiëren, en indien de gebruiker verzoekt om beperking van de verwerking in plaats van wissing in het geval van een bestaand recht op wissing; voorts indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar de gebruiker ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en indien de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog steeds tussen ons en de gebruiker wordt betwist. Om uw recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de onderstaande adressen.

5.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens te verkrijgen die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overeenkomstig artikel 20 GDPR. Om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de volgende adressen.  

6. Recht van bezwaar

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR, in overeenstemming met artikel 21 van de GDPR. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.  

7. Recht van klacht

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In dit geval is de bevoegde autoriteit de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat Brandenburg.  

8. Contact

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de behandeling van uw persoonsgegevens of indien u, als betrokkene, de in de punten 6 en 7 genoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met hello@pumpapp.co.  

9. Wijziging van dit privacybeleid

Wij houden deze verklaring inzake gegevensbescherming steeds actueel. Wij behouden ons dan ook het recht voor om het van tijd tot tijd aan te passen en bij te werken indien er zich wijzigingen voordoen in de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw gegevens. U kunt de actuele versie van het privacybeleid altijd vinden onder "Privacy" op onze website of binnen de app.

©2021, 800 Volt Technologies GmbH